Kiralama Sözleşmesi

GENEL KOŞULLAR
 
B u s ö z l e ş m e i l e M AV İ F İ L O  v e y e t k i l i o f i s i ( B u s ö z l e ş m e d e  K i r a l a y a n  o l a r a k belirtilecektir) bu kira sözleşmesinde tanımlanan aracı (Bu sözleşmede  vasuta  olarak belirtilecektir) sözleşmede adı ve adresi geçen Kiracı  ya kiralamıştır. Kiracı, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kira süresi, şartlar, dönüş istasyonu vs.) kira ücretini ödemeyi ve genel koşulları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla Kiracı şahsına ait tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.
MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
1) Bu sözleşme ile Kiralayan bu kira sözleşmesinde belirtilen  vasıtayı sözleşmede adı ve adresi geçen Kiracı ya busözleşme şartlarına uygun olarak kullanılması için teslim edip kiralamayı Kiracı ise söz konusu aracı işbu sözleşmeden doğan hak ve sorumlulukları doğrultusunda kullanmayı (kira süresi, şartlar, dönüş istasyonu vs.) ve bu kullanma karşılığı sözleşmede belirtilen kira bedelini ve sair ücretleri ödemeyi ve sözleşmeyi imzalamakla Kiracı şahsına ait tüm yükümlülkleri kabul ve taahhüt eder.
2) Sözleşme ekleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. 
3) 18 yaşını doldurmuş ehliyet sahibi herkes veli veya vasinin iznine ve/veya icazetine gerek kalmaksızın işbu sözleşmenintarafı olabilecektir.
4) Kiracı, Kiralayan ın defter kayıtlarının ve belgelerinin geçerli ve yeterli delil olduğunu  peşinen kabul eder.
5) Kiracı, vasıtayı, stepnesini, tüm lastikleri, vasıttaya ait belgeler ile aksesuar ve teçhizatı ile birlikte, teslim almış olduğuşekilde, vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşemede belirtilen başka bir yerdeki MAVİ FİLO istasyonuna, belirtilen gün        ve saatte teslim edecektir. Bütün uzatmalar için kiralayana başvurarak  onayını alacaktır. onay alınmadan yapılan    uzatmalarda, Kiracının vassıtayı hukuka aykırı olarak yeddinde bulundurduğu kabul edilmiştir. Kiracı kiralanana araç için talep ettiği navigasyon, bebek koltuğu, kar lastiği vb. hizmetler için ilave ücretini ödemek zorundadır.
6) Kiracı, sözkonusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda aldığını ve kira sözleşmesindeve araç teslim formunda belirtilenler hariç, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. Kiracı, sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik ve/veya alkıllü araç kullanımı nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında sigorta firmalarından talep ve tahsil edilmeyen 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere her türlü mekanik zarar, ziyan ve cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örnek, Hatalı vites değiştirme nedeniyle şanzımanın dağılması, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devan edilmesi, aracın altının vurulması sureti ile ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant aksamlara zarar verilmesi, alkollü veya uyuşturucu madde ile araç kullanımı vb.)
7) Kiracı tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. Kiracı kendisi, 3. şahıslar ve kiralanan vasıta için hasar ve zarar muafiyetini sağlamak amacıyla kira sözleşmesinin imzası anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, ihtiyari Mali Mesuliyet ve Ferdi Kaza Güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve peşinen ödemek suratiyle istifade etmek hakkına sahiptir. Aksi takdirde her türlü idari, cezai, ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk munhasıran Kiracıya ait olacaktır. Ancak kiracı vasıtada ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu (köprü, balkon, ağaç dalı veya herhangi bir nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini ve bunlara ilişkin vasıtada oluşması muhtemel ikinci el değer yapılarına, trafik sigortası ye hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi ödemekle yükümlüdür. Kiracı, hasar muafiyet güvencesi (hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet Güvenceleri ve Ferdi Kaza Sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen belirtilen koşullara bağlı olarak vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğu ve buna ilişkin giderleri ve ikinci el değer kayıplarını itiraz etmeksizin karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
a) Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu etkisi alında ise,
b) Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),
c) Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol rapronun alınmadığı durumlarda,
d) Kasıtlı kazalarda,
e) Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,
f )Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin vasıtayı kullanması neticesinde
meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,
g) Türkiye Sigorta Birliği Kasko Poliçeleri geneş şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta
şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.
8) Vasıta aşağıda açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır;
a) Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında,
b) Herhangi bir vasıtayı veya treyleri itmekte veya çekmekte,
c) Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayrıkanuni işlerde,
d) Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından,
e) Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, yarış antrenmanı, sağlamlık ve hız denemeleri dahil),f ) Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük/eşya taşınmasında, 
g) Vasıtanın marka ve modeline uygun olmayan şartlarda (arazi, dağlık arazi, kım, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına (azami yüklü ağırlığının aşılması gibi)ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kısaca olağan dışı ve  trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.
9) Vasıtanın kullanımı açısından aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır;
a) Vasıtanın grubuna göre 1, 2 veya 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip Kiracı ve/veya sözleşmede belirtilen sürücü
tarafından kullanılacaktır.
b) Sürücü, Genel Kiralama Bilgileri ve Koşulları Broşüründe belirtilen yaş sınırını geçmiş olmalıdır.
c) Vasıta, kiracı tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isim/isimleri kaydettirilen (a) ve (b) maddelerindetanımlanan sürüc ile ilgili koşullara uyan şahıslar (ek sürücü/sürücüler) tarafından da kullanılabilir.
d) Kiracı, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı ek sürücünün bu sözleşmenin tüm koşullarına uymasını sağlamakla
yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlardan Kiracı sorumludur.
10) Kiracı, Kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri, Kiralayanın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür; a) Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kirama bedelini,
b) Kiracı kaza yaparsa, CDW nin kabul ettiği takdirde sorumlu olduğu miktarı,
c) Ancak kaza durumunda, Kiracıya alkol, uyuştucu ya da başka bir neden dolayı (Genel trafik kurallarına uyumaması)ceza verilmişse, Kiralayan, Kiracıdan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini ve ikinci el değer kayıplarını, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında kiralamanın yaklaşık tutarına karşılık bir ön provizyon Kiranın kredi kartından bloke edilir. Kiracı ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli, tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.
d) Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, sigorta şirketlerinin  hırsızlık olarak nitelendirmediği, kaskokapsamına dahil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı aşırma benzeri durumlarda, Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.
e) Kiralayan, araç içinde çalınan veya aşırılan eşyların tazmininden sorumlu tutulamaz.
f) Kiracı, 3.şahıslara verilen Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür. AncakKiracı işbu kira sözleşmesinde belirtilen Süper İhtiyari Mali Mesuliyet (SIMM) Güvence Bedeli primini ödemesi halinde sözkonusu hasar bedelinden Türkiye Sigorta Birliği Siğorta Genel Şartları dahilinde İhtiyari Mali Mesuliyet (IMM) Poliçesinde belirtilen bedel kadar muaftır.
g) Kiracı, aracı sadece kendi kullanacağını, Kiralayan ın yazılı izni dışındaki hallerde 3. şahıslara kiralamayacağını vekullandırtmayacağını, aksi durumda ortaya çıkacak tüm zararlar için Kiralayan a karşı sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
11) Kiracı ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda Kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır; 
a) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,
b) Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve Trafik Sigorta Poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün
olmadığı durumlarda bilgilerini Sehiiyef no-verildiği il-trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin ismi vs.).
c) Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek,
d) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,
e) Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerini veya ilgili
mercilere bildirmek,
f) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları ne geç 24 saat içerisinde ilgili ofise veya en yakın MAVİ FİLO ofisine ulaştırmak.12) Kiralayan vasıtayı kiracıya fiyat listesinde belirtilen tutarlar kadar hasar muafiyeti ile kiraya vermektedir. Kiracının bedelini ödeyerek tam kaza sigortası satın alması durumunda ya da önceden ödediği bedelde tam kaza sigortası dahil olması durumunda, fiyat listesinde belirtilen gruplara göre belirlenen hasar muafiyet sorumluluğu ortadan kalkmaktadır. Ancak kaza durumunda, Kiracı tam kaza sigortasını kabul etmiş veya satın almış olsa dahi, 3. ve ilgili maddeler de belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda geçerli olmaktadır.
13) Kiralayan, Kiracı tarafından vasıtada taşınan veya bırakılan herhangi bir malın kaybından ya da hasar görmesindenhiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kiracı, Kiralayanı, bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikaayet ve zarardan ibra etmiştir.
14) Vasıtanın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda Kiracı olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirlerialmak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde Kiracı, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek, gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacak ve hırsızlık güvencesinden (TP) yararlanacaktır.
15) 3. şahıslara ve vasıta içindeki yolculara verilen maddi zararlara, tedavi giderleri, vasıtanın zorunlu trafik sigortasılimitleriyle sınırlı olup, manevi zararlarla dahil tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracıya aittir.
16) Kiralayan vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatasısonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
17) Araçlarda kullanılan yakıt markası ve niteliği Kiracı nın inisiyatifinde olup, hatalı yakıt kullanımından kaynaklananarızalara ilişkin masraflar Kiracı tarafından karşılanacak, Kiracı akaryakıt dağıtım şirketleri ile muhatap olacaktır. Vasıtaya ait kullanım kılavuzunda belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebiyle Kiralayan›ın uğrayacağı zararlar, Kiracı›ya ayrıca fatura edilecektir.
18) Kiralayan tarafından Kiracı›ya OGS/HGS vb. geçiş sistemleri tedarik ediliştir. Yukarıda sayılan maddeler çerçevesindekredi kartından ilgili tutarlar geçiş bedeli +hizmet bedeli +KDV olarak fatura karşılığı Kiracı›dan tahsil edilecektir.
19) Kiracı, mal veya yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan Kiralayan sorumlututulamaz.
20) Kiracı, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer kanunlara uymak zorundadır. Kiracı vasıtanınsürücüsü olarak bu yükümlülüklerden habersiz olduğunu iddia edemez. Kiracı, Karayolları Trafik Yönetmeliği›ne aykırı davranışlar sonucu çıkan cezai masraflardan sorumludur. Kiralama süresince ilgili araca kesilen ve kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezaları, ceza tutarı Kiralayana ulaştığı tarihte yasal süresi içinde Kiralayan tarafından ödenecek ve ödenmiş olan miktara 20 TL (Yirmi Lira)  +  KDV hizmet bedeli eklenerek Kiracı dan fatura karşılığı tahsil edilecektir. 21) Eğer önceden yapılan anlaşmada dahil değil ise araç gruplarına bağlı olarak günlük ve aylık km. sınırı uygulanır. Kiracı bu sınırı geçer ise km. başı 60 Krş. + KDV ile ücretlendirilir.
22) Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan saatte teslim etmemesihalinde Kiracı, bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun, ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini Kiralayana tanır. Kiracı vasıtanın kiralayan tarafından alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve de harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.
23) Kiracı, ödemeleri, kredi kartı nakit veya voucher ile yapacaktır. Ayrıca, cari hesapla çalışan kiracılar ödemelerinifatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır. Kiracı, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin yapılmaması durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren tüm bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren TCMB avans faiz oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
24) Kiracı, sözleşme süresi sona ermesine rağmen vasıtayı teslim etmemesinin, Ceza Hukuku hükümlerine göre suçteşkil ettiğini, vasıtayı kira süresi dışında kullanması ve/veya Kiracısı dışında kullanılması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini beyan eder.
25) Kiracı, teslim aldığı aracın üzerinde bulunan tüm ekipmanların ve MAVİ FİLO tanıtıcı materyallerinin kaybından sorumludur. Bu ekipman ya da materyallerin zayii durumunda, zayii materyal ya da ekipmanın türüne göre cezai bedel uygulanacak ve kiracının kartından tahsil edilecektir.
26) Kiracı, Kiralayan olarak tanımlanmış olan MAVİ FİLO tarafından kendisineözel kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, reklam ve pazar araştırması anketleri ve benzeri müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, yine aynı kapsam ve özellikte çalışmaların MAVİ FİLO ile aynı grupta bulunan MAVİ FİLO Bayileri ve diğer grup şirketleri tarafından yapılmasına ve kullanılmasına, bu şirketler tarafından hizmet sağlayıcı (veritabanı,çağrı merkezi, posta gönderim firmaları firmalar ile paylaşılmasına ve işletilmesine yine bu firmalar tarafından verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla izin verir. Kiracı nın bu maddede sayılan izinlerle ilgili tüm tercihleri, yine kendisinin MAVİ FİLO iletişim kanalları yoluyla yapacağı talepler vasıtası ile değiştirilebilir. 27) Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da el geçersizdir.
MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN EKLERİ VE HÜKÜMLERİ
EK - (1) Araç teslim belgesi EK - (2) Araç teslim formu
MADDE 4 - CEZAİ ŞART
1) Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda, hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulmasıhalinde, MAVİ FİLO ve yetkili ofisinin (Kiralayan) teminat göstermeksizin ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
2) Kiracı kira hitamından önce akdi fesh ederse veya Kiracının temerrüt dahil kusurlu davranışıyla MAVİ FİLO nunhaklı sebeple akdi fesih etmesine yol açarsa sözleşme süresinin bitimine kadar ödemesi gereken kira bedelini ve sonradan doğan tüm ücretleri cezai - şart olarak MAVİ FİLO ya ödemekle yükümlü olup, kira bedelinin iadesi de mümkün olmayacaktır.
MADDE 5 - YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 6 - İMZA
İşbu sözleşme taraflar arasında aşağıda belirtilen tarih ve ilgili ofiste iki (2) nüsha halinde düzenlenerek kabul ve imza olunmuştur.


Whatsapp Telefon
G-F9Y2NHBDMQ